سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود احمدی نژاد – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
افشین شریعت – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا احمدی فینی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل قابل مطرح در عرصه برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل، مسئله سوانح و ایمنی می باشـد . از آنجـا که حمل و نقل جاده ای بخش عمده ای از سفرها را پوشش می دهد، ارتقاء ایمنی در این مسیرها دارای اهمیـت بـسزایی می باشد . یکی از پیامدهای نقصان ایمنی، تصادفات جاده ای است . قابل توجه است که خسارات جانی تنهـا یـک بخـش از آسیبهای تصادفات بشمار می آیند . خسارتهای مالی، روحی، روانی و تاخیرات طولانی مـدت از دیگـر پیامـدهای تـصادفات جاده ای محسوب می شوند، که تقر یًبا گر یبان گ یر همه کشورها ی جهان م ی باشد . در کشورما نیز سـالانه تـصادفات عدیـده ای به علت عدم توجه لازم به مسئله ایمنی متحمل می شود، ولی همچنان به بحث حوادث در قالـب یـ ک پروسـه کامـل پرداخته نمی شودو هنوز یک رویکرد مدیریت جامع و کامل بوجود نیامده است . کـاهش آثـار حـوادث تـأثیر بـسزایی در کاهش تبعات تصادف دارد . مدیریت ایمنی و مدیریت سانحه (incident management system) در کاهش آثار حـوادث
قبل و پس از حوادث دارای اهمیت است . مدیریت سانحه که به مدیریت پس از وقوع حادثه بر می گردد، صرفاً به ارسـال اورژانس محدود نمی شود . در زمان بروز حادثـه بـر حـسب ابعـاد آن سـازمانهای مختلفـی در صـحنه حاضـر مـی شـوند، سازماندهی فعالیتهای این ارگانها به صورت همزمان در یک مکان مشترک با منتهای دقت و حداکثر سرعت نیازمند یک ساز و کار مدیریتی خاص می باشد . فقدان این نوع مدیریت در وضعیت کنونی مشکلات و خسارات گـسترده بـ ه همـراه داشـته است . در این مقاله با توجه به وضعیت فعلی کشور در رابطه با اقدامات بعد از بروز حادثه به لزوم بکارگیری مدیریت حادثـه در ارتقاء بهره وری از شبکة حمل ونقل جاده ای و ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود عملکرد اقدامات بعد از حادثه پرداخته می شود