سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدعلی آزاده –
سیدفرید قادری –
سیدمحمد اسدزاده –

چکیده:

در این مقاله، عملکرد مصرف انرژی در زیر بخشهای چهاررقمی تقسیم بندی بین المللی استاندارد صنایع شیمیایی ای ران مطابق ا ستانداردهای بین المللی تحلیل شده است. شاخصهای عملکرد مصرف انرژی ، شاخصهای مصرف انرژی (شاخصهای ورودی )، شاخصهای میزان فعال یت واحدهای تولیدی (شاخصهای خروجی )، معرفی شده اند. روش ارزیابی این مقاله مبتنی بر روش تحلیل
پوششی داده هاست و از روش تحلیل مولفه های اصلی به منظور تصدیق و تعیین اعتبار نتایج حاصله استفاده شده است . تحلیلحساسیت مدل بر اساس مدلهای فراکارای خاص سنج های (Super Efficiency Measure-Specific DEA Models) انجامشده است . نتایج تحلیل و آنالیز حساسیت مدل نشان م یدهد که الکتریسیته نسبت به سوخت فسیلی منبع انرژی بحرانی تری در
ارزیابی عملکرد مصرف انرژی در کدهای چهاررقمی صنایع شیمیایی محسوب می شود. در پایان صنعت شیمیایی ایران با صنایعشیمیایی بعض ی کشورهای OECD اتریش، جمهوری چک، دانمارک، فرانسه، ژاپن، جمهوری اسلواکی و انگلستان ) در پریود زمانی )سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ نیز مقایسه شده است . نتایج نشان میدهند در دوره زمانی مطالعه شده صنعت شیمیاییای ران عملکرد مناسبی در مقایسه با این کشورها داشته است.