منحنیهای جابجایی در امتداد طول شمع

در شکلهای ۳، ۴، ۵ و ۶ نمودار جابجایی در طول شمع بر حسب عمق و مقدار بار وارده بر نوک شمع به ترتیب برای خاک رسی یکنواخت، ماسهای یکنواخت و خاکهای لایهای که ضخامت لایه آنها از سطح زمین تا عمق ۶ متر میباشد نشان داده شده است. با مقایسه این نمودارها مشاهده می شود مقدار جابجایی شمع در داخل خاک رسی در مقایسه با بقیه مدلهامخصوصاً مدل خاک ماسهای بیشتر میباشد. دلیل جابجایی بیشتر شمع در داخل خاک رسی نسبت به شمع در داخل خاک ماسهای اینست که سختی خاک رسی نسبت به خاک ماسهای کمتر بوده و دارای پلاستیسیته بیشتری نسبت به خاک ماسهای میباشد. همچنین عمقی که در آن عمق، شمع شروع به انحنا و خم شدن میکند برای شمع در داخل خاک رسی یکنواخت ۱۲ تا ۱۴ متر و برای خاک ماسهای یکنواخت برابر با ۱۴ تا ۱۶ متر میباشد. جدول شماره ۳ مقادیر جابجایی نوک انتهایی شمعهای واقع شده در هر چهار مدل را به ازاء دو نوع بار ۳۰۰ و ۵۰۰ کیلونیوتن در انتهای شمع را بر حسب سانتی متر نشان میدهد.

منحنیهای لنگر خمشی امتداد شمع

شکلهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ به ترتیب مقادیر لنگر خمشی در امتداد شمع در داخل خاک رسی یکنواخت، خاک ماسهای یکنواخت، خاک لایهای نوع اول و خاک لایهای نوع دوم که ضخامت لایه آنها از سطح زمین تا عمق ۶ متر میباشد را نشان می دهد. مشاهده میشود حداکثر لنگر خمشی بوجود آمده در داخل خاک رسی یکنواخت بیشتر از حداکثر لنگر خمشی بوجود آمده در داخل خاک ماسهای یکنواخت میباشد. با افزایش مقدار نیروی افقی وارد بر شمع، مقدار لنگر خمشی بوجود آمده در امتداد شمع نیز افزایش می یابد. همچنین محل وقوع حداکثر لنگر خمشی در امتداد شمع، با افزایش مقدار نیروی وارده بر انتهای آن، به سمت پایین میل میکند بطوریکه برای شمع در داخل خاک رسی یکنواخت و برای بارافقی ۵۰ کیلونیوتن، محل وقوع حداکثر لنگر خمشی در عمق ۲/۳۱ متری از نوک انتهایی شمع اتفاق میافتد و برای بار افقی ۵۰۰ کیلونیوتن، محل وقوع حداکثر لنگر خمشی در عمق ۵/۳۹ متری از نوک انتهایی شمع قرار دارد.