سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احسان صادقی – کارشناس گروه مکانیک، پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو
سعید ضیایی طباطبایی – مدیر پروژه میکروتوربین، گروه مکانیک، پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه
مسعود سلطانی حسینی – رئیس پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو
محسن اکبری – کارشناس گروه مکانیک، پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

میکروتوربین اغلب به سبب عواملی چ ون تغییرات مشخصات محیطی ( فشـار، دمـا و … ) ، تغییـر میـزان تـوان مـورد نیـاز و راه اندازی سیستم تا رسیدن بـه بـار نـامی در خـارج از نقطـة طراحی خود کار می کند . بنـابراین، بررسـی حالـت خـارج از نقطه طراحی میکروتوربین بسیار مفید و ضروری می باشد . در این مقاله، سیکل میکروتو ربین ۲۰۰ کیلـوواتی کپسـتون در خارج از نقطه طراحی مورد بررسی قرار می گیرد . بـرای ایـن منظور نیاز به منحنی مشخصه اجـزای مختلـف میکروتـوربین مذکور میباشد . در مطالعه حاضر، با توجه به ایـن نمودارهـا که از نتایج آزمایشگاهی بدست آمده اند، روابطی بین دبی هوا، نسبت فشار، دور و دمای ورودی توربین بدسـت مـی آیـد . بـا توجه به روابط استخراج شده و مدلسـازی انجـام شـده بـرای حالت طراحی، مدلسازی اجزای مختلـف در خـارج از نقطـه طراحی صورت می گیرد . باتوجه به این مدلسازی، تاثیر تغییـر دمای هوای ورودی نسبت بـه دمـای طراحـی و تغییـر تـوان نسبت به توا ن نامی در دو حالت دور ثابت و دور متغیر مـورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد . نتایج نشان میدهد که با افزایش دمای هوای ورودی کمپرسور از ۱۵°C به ۴۵°C ، توان تولیدی حدود %۱۸ و بـازدهی حـدود %۲ نسبت به حالت طراحی کاهش می یابد . همچنـین، در %۷۰ توان نامی، بازدهی سیکل %۲۵ در حالت دور ثابت نسبت به حالت طراحی کاهش می یابد، در حالی کـه ایـن کـاهش در دور متغیر %۴ میباشد