سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی خلاء

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین زمانی – پژوهشکده تحقیقات توسعه فناوری خراسان، پارک علم و فناوری خراسان
سیدحسین کشمیری – آزمایشگاه تحقیقاتی میکروالکترونیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی م
یدالله فرزانه –
مجید ملک جعفریان –

چکیده:

در این مقاله تحلیل عمل کرد پم پهای مکانیکی چرخشی خلأ مورد بررسی قرار گرفته است . ابتدا نحوه عملکرد پم پ های یک طبقه و دو طبقه شرح داده شده است ، سپس با استفاده از تحل یل ترمودینامیکی نرم افزاری برا ی شب یهسازی فرا یند تخل یه در ا ین پمپ ها طراح ی شد ه است . با توجه به اینکه در فرا یند تخل یه عوامل ی (نظیر نشت یها و برگشت جر یان به عقب) وجود دارند که امکان تحل یل نظر ی آن ها وجود ندارد، به – همین دل یل عوامل مزبور ن یز مدل سازی شده و ضر یب تصح یح فرمول آن در یک روند مقا یسهای ب ین نتا یج تحل یلی و تجرب ی بهست آمده است به ا ینترتیب مدلی دق یقتر برا ی تحل یل عملکرد پمپ های مکانیکی چرخشی ارائه گردیده است که با استفاده از آن م یتوان عمل کرد پمپهای چرخشی را ارزیابی نمود.