سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن اکبرزاده – شرکت برق منطقه ای استان خراسان
محمود حسینی – شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان
اسماعیل رمضانی –

چکیده:

دراغلب حل های تحلیلی که در کتـاب هـای نوشـته شـده از سوی مؤلفین آمده است ، بررسی یاتاقان های ژورنال با حـل معادله رینولدز در شرایط کاملا تئوری صورت پذیرفته اسـت، بدین ترتیب که در حالت هـای خاصـی از نسـبت طـول بـه عرض یا تاقان مسئله مورد تحلیل قرار گرفته است ، از جملـه این موارد می توان بـه شـرایطی کـه نسـبت l/d>2و یـا l/d<05باشد ، اشاره کرد . که برای حالـت اول تغییـراتفشار در یاتاقان ثابت در نظر گرفته می شـود و بـرای حالـت دوم از طرفین یاتاقان ن شت روغن داریم . در صـورتیکه بـرای یک یاتاقان صنعتی هیچگاه چنین شرایطی بوجود نمـی آیـد و با فرار روغن زیادی که از طرفین یاتاقان وجود دارد نمی توان به تحلیل عملکرد یاتاقان بـا حـل معادلـه رینولـدز در چنـین شرایط اولیه پرداخت . در این مقالـه متـد GMResبـرای حـل عددی معادله رینولـدز بـه صـورت سـه بعـدی بـرای حالـت خاصی از یک یاتاقان صنعتی بکار گرفته شده است و تغییرات فشار هیدرودینامیکی و فیلم روغـن و زاویـه بـار در شـرایط مختلفی ازوضعیت نسبی بین یاتاقان و ژورنال به صورت سـه بعدی رسم شده وتحلیل های لازم صورت گرفته اسـت . بـا بکارگیری این روش که توسط نرم افـزار مطلـب انجـام شـده است می توان بررسی تئوری و عملی هر نوع یاتاقان ژورنالی را در هر کجا که نیاز باشد ، انجام داد .