سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه شبانیان – واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
سیدهادی حسینی –
بابک نجاراعرابی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگ

چکیده:

در این مقاله ما به تحلیل جامع اغتشاشهای موجود در شبکههای کامپیوتری نوع TCPپرداختهایم. عوامل اغتشاش، ناشی ازظرفیت خط متغیر، تعداد منابع متغیر تصادفی و جریانهای غیر پاسخگو بررسی شدهاند. شبکهعصبیMLP را بهعنوان یک کنترلکنندهتطبیقی، جهت تخمین مقاوم پارامترهای کنترلی شبکه در مواقع بروز اغتشاشها، پیشنهاد کردهایم. عملکرد کنترلی شبکهعصبیMLPدر تحمل اغتشاش با کنترلکنندههای مرجعRED و PIمقایسه شده است. کلیه شبیهسازیها در ۲NS-انجام شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که کنترلکننده عصبی در حضور اغتشاشات، رگولاسیون طول صف را بهخوبی انجام داده و همچنین باعث کاهشانحراف معیار، جیتر و احتمال بهدور ریختن بستههای اطلاعاتی، نسبت به دو کنترلکننده مرجعRED و PI شده است.