سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ناصر شفیعی ثابت – دانشجو
حبیب الله مهدوی وفا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
ابوالقاسم براتی طرقی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاور
مرجان باژن – کارشناس ارشد علوم تغذیه دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

رویکرد های برنامه ریزی و سیاست گزاری نظام سیاسی در دهه های اخیر به همراه شرایط طبیعی و قابلیت ها و تنگناهای مراکز روستایی، اقتصاد روستایی منطقه تهران را در قلمرو وسیعی تحت تأثیر قرار داده، و باعث ناپایداری توسعه و سکونتگاه های روستایی شده است . پیامداین مسأله عدم توسعه فعالیت های اقتصادی کشاورزی و غیرکشاورزی و کاهش فرصت های شغلی برای جمعیت درحال افزایش روستایی بوده است . ازاین رو، این تحقیق به منظور تبیین عوامل مؤثر براشتغال کشاورزی در زمینه گسترش فرصت های شغلی در نقاط روستایی ا ستان تهران در فاصله سال های ۱۳۸۴-۸۵ انجام شد . جامعه آماری ؛ شامل کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان تهران ، شامل ۴۸۴ روستا می باشد . برای تعمیم اطلاعات به دست آمده به کل جامع ه آماری، از روش نمونه گیری کوکران استفاده شده، که به این ترتیب ۱۴۳ روستای نمونه، متناسب با جمعیت روستاهای هر شهرستان به طور تصادفی انتخاب شده اند . روش به کار رفته در این پژوهش به منظور گردآ وری اطلاعات به دو شکل کتابخانه ای و پیمایش میدانی بوده است . برای انجام مصاحبه ۴ نوع پرسش نامه بر مبنای اطلاعات مورد نیاز ت هیه شده است . پاسخ گویان ، شامل : مسئولین شوراهای اسلامی و مطلعین روستا، فعالان در سنین ۱۸-۴۰ ساله، سرپرست کارگاه های صنعتی و واحدهای دامی و آب زیان بودند . برای تجزیه و Chi- ( و آزمون همبستگی پیرسون ،آنالیزواریانس یک طرفه ، آزمون کای دو SPSS تحلیل داده ها از نرم افزار آماریsquare فعالیت های کشاورزی و دامی باعث گسترش صنایع -۱ ( و … استفاده شده است . براساس یافته های این ت حقیق،تبدیلی وکارگاهی د ر روستاها نشده است . -۲ توان مندی محیط روستا در افزایش اشتغال مؤثر بوده ا ست . -۳ توانایی و مهارت فعالان روستا موجب افزایش اشتغال در نقاط روستایی شده است . -۴ زیر بناهای محیط روستا تأثیر معنی داری بر افزایش فعالیت های کشاورزی و غیر کشاورزی در نقاط روستایی دارد . -۵ میزان وام اقتصادی توزیع شده تأثیر معنی داری بر افزایش فعالیت های غیر کشاورزی در نقاط روستایی دارد . نتایج بررسی این پژوهش نشان می دهد، تسهیلات اعتباری بیش تری به واحدهای بهره برداری اقتصادی ( غیر خانوار روستایی ) پرداخت شده است . با توجه به این که درصد زیادی از بهره برداران روستایی را دهقانی و خرد تشکیل می دهند، عدم حمایت از آن ها باعث شده از توان م ندی محیط روستا، توانایی و مهارت های فعالان و زیر بناهای محیط روستا در زمینه کشاورزی و غیر کشاورزی به شکل مطلوب استفاده نشود