سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

معصومه رحیم زاده –
جواد میرمحمدصادقی –

چکیده:

هدف از این مطالعه تحلیل عوامل موثر بر توزیع درآمد بین کشاورزان چهار روستای مرزیجران، هزاوه، مهرآباد و داین از محدوده مرزیجران شهرستان اراک استان مرکزی می باشد . دادهها به وسیله پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان جمع آوری گردید و با استفاده از روش نمونه گیری طبقهای تصادفی، ۲۴۹ خانوار انتخاب شد . برای تحلیل داده ها از منحنی لورنز، ضریب جینی، مقایسه پنجک ها، محاسبه نسبت های درآمدی، مقایسه میانگین ها وکروسکال والیس استفاده گردید . نتایج ضریب جینی و منحنی لورنز نشان داد که میزان نابرابری درآمد در مرزیجران که از نسبت ثروتمندترین پنجک به فقیرترین پنجک محاسبه شده بیشتر از هزاوه، مهرآباد و داین بود . ضرایب جینی در مرزیجران، هزاوه، مهرآباد و دا ین به ترتیب ۳۸ درصد،۵ درصد، ۳۵ در صد و ۲۹ درصد بود . منابع درآمدی کشاورزان شامل درآمد از فعالیت های کشاورزی ( زراعت، دامداری و باغداری ) و شغل دوم بود . سهم درآمد از منابع کشاورزی مهم ترین عامل نابرابری در درآمد بود، به ترتیب باغداری، زراعت و دامداری نقش بیش تری در ایجاد نابرابری داشتند . میانگین درآمد در پنجک پنجم ( ثروتمندترین کشاورزان ) به طور قابل ملاحضه ای نسبت به سایر پنجک ها بالاتر بود و این موضوع در روستای مرزیجران شدیدتر بود . در این چهار روستا، میانگین سن و تجربه کشاورزان در پنجک پنجم ( ثروتمندترین کشاورزان ) بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از سایر پنجک ها بود . نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین درآمدهای خالص کشاورزان ۴ روستا تفاوت معنیداری در سطح ۱ درصد وجود داشت .