سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اعظم زارع – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فروغ قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کرامت اله زیاری – استادجغرافیا و برنامه ریزی شهری
محمد صادقی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل موثر اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درهر منطقه است آن چیزی که درانسان حس سفر و گردشگری را زنده می کند و انسان را به سفر وامیدارد و جودجاذبه است و از این نظر شهرشیراز به عنوان مرکز استان فارس قطب اصلی گردشگری استان میباشد و یکی از بزرگترین مرازک و شهرهای فرهنگی توریستی ایران و جهان است که به دلیل وجود آثار ارزشمند تاریخی فرهنگی جاذبه های طبیعی و کالبدی و موقعیت اقتصادی خدماتی بویژه از حیث آموزش عالی و خدمات درمانی همیشه مورد توجه گردشگران ایران و جهان بوده است اما گردشگری دراین شهر توسعه زیادی نداشته است که می توان علل آن را کمبود امکانات و تاسیسات زیربنایی ضعف برنامه ریزی جهت جذب سرمایه گذاری در گردشگری امنیت مالی-جانی و عدم آموزش سیستماتیک پرسنل شاغل دربخش گردشگری دانست به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل توصیفی و تعیین نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدیدها به شیوه SWOT به ارایه استراتژی و راهبرد درجهت توسعه گردشگری در شهر شیراز پرداخته است تجزیه و تحلیل های تجربی درمنطقه مورد مطالعه نشانمیدهد که با ارتقا و بهبود مولفه ها و عوامل موثر برگردشگری در شهرشیراز می توان به توسعه گردشگری این شهر پرداخت