سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا کرباسی – استادیار دانشگاه زابل، رئیس مرکز کارآفرینی و استعدادهای درخشان دانشگ

چکیده:

نظریه های جدید در رشد اقتصادی- که ناظر بر دلایل همگرایی رشد اقتصادی میان کشورها است نشان می دهد که عامل اصلی همگرایی، ابداعات اختراعاتمستمر در این اقتصادها است. در اقتصادهای پیشرو عامل پیشبرنده اقتصاد، ابداعات و اختراعات مستمری است که برای جهانیان جدید است. در حالی که اقتصادی پیرو یعنی درآمده، عامل پیش برنده اقتصاد، ابداعات و اختراعاتی است که برای کشور جدید است. و لذا پیروی از اقتصادهای پیشرو عامل کلیدی در انجام ابداعات و اختراعات جدید است. پژوهشهای جدید نشان می دهد که ابداعات و اختراعان محصول یک نظام ملی است که از آن به نظام ملی نوآوری یاد می کنند و در بر گیرنده زیرساختهای عمومی، صنعتی و پیوند میان آنها بوده و محصول آن ابداعات و اختراعات است. کشورهایی که به خوبی و با تناسب توانسته اند اجزا را در کنار هم فراهم آورند، به رشد شتابان نوآوری و به دنبال آن، رشد شتابان اقتصاد دست یافته اند و اقتصادهایی که نظام ملی نواوری از هم گسیخته دارند، نتوانسته اند به رشد مطلوب دست پیدا کنند.
در این پژوهش تحلیل می شود که اگر اقتصاد ایران بخواهد به یک جهش اقتصادی دست یابد، باید به تقویت متناسب اجزای نظام ملی نوآوری و پیوند میان آنها سرمایه گذاری اساسی انجام دهد. زیرا مطالعات نشان می دهد که برخی عوامل و اجزای نظام ملی نوآوری تعیین کننده و برخی عوامل تاثیر ضعیف بر ابداعات و اختراعات ملی دارند. در حالی که در حالت مطلوب باید تمام متغیرها تاثیر قوی بر ابداعات و اختراعات داشته باشد.