سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شرعیات – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکدة مکانیک
امین یاقوتیان – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکدة مکانیک

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تئوری مرتبه بالای ارائه شده برای پوستههای استوانهای، تحلیل پوستههای استوانهای پیزوالکتریک مورد بررسی قرار می گیرد . همچنین تغییرات مولفة پتانسیل الکتریکی با عبارات غیر خطی در نظر گرفته می شود . با در نظر گرفتن تغییر شکلهای بزرگ، از روابط کرنشـ جابجایی غیر خطی Donnell برای پوسته – های استوانهای استفاده شده است . از روش انرژی برای مدل سازی اجزاء محدود مساله، بهره گرفته شده است . از المان دو بعدی هرمیتی چهار گرهی در مختصات استوانه ای جهت مدلسازی در نظر گرفته می شود . نتایج برای مودهای تحریک گوناگون پیزوالکتریک و نیز برای نسبت شعاع به ضخامت و طول به شعاعهای مختلف ارائه شده است .