سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عارفی شیروان – دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشه
محمدعلی خلیل زاده – دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشه
وحید سعادتیان – دانشکده پزشکی، گروه روانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سیستم اعصاب خودکار توسط دو شاخه سمپاتیک و پاراسمپاتیک، سیستم قلبی – عروقی را در شرایط مختلف کنترل میکند. دینامیک سیگنال HRV متناسب با حالات روانی مختلف از جمله استرس دستخوش تغییرات شده و از اینرو میتوان بهوسیله تحلیل آن، فعالیت سیستم اعصاب خودکار را آشکار کرد. در این تحقیق با طراحی آزمایشی مطمئن و ایجاد سطوح مختلف استرس در فرد به دنبال کمی سازی سطح استرس با استفاده از HRV بوده ایم. با توجه به اینکه سیستم قلب رفتاری آشوب گونه دارد، در این تحقیق دیدگاه غیرخطی برای تحلیل این سیگنال بهکار گرفته شده است. به این منظور ویژگیهای خطی معمول در حوزه زمان و فرکانس و همچنین ویژگیهای غیرخطی ویولت آنتروپی، معیار پوآنکاره و بعد فرکتال از سیگنال HRV استخراج شده است. سپس این دو دسته ویژگی از نظر قابلیت تفکیک سطوح مختلف استرس به صورت مجزا و ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهند که ویژگی های غیرخطی می توانند شاخص های بسیار خوبی نسبت به ویژگی های خطی برای تحلیل سیگنال HRV و تعیین سطح استرس باشند. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده، می توان امید داشت با ترکیب ویژگی های خطی و غیرخطی به شاخص های بهتری برای کمی سازی سطح استرس دست یافت.