سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد فدائی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

در ساختمانهای بلند دیوارهای برشی کوپل به طور وسیع استفاده می شوند. در این سازه ها بنا به شرایط معماری، عمق تیرهای اتصالی محدود می باشد. بنابراین در بسیاری از موارد ممکن است سختی لازم جهت مقابله با بارهای جانبی ایجاد نشود. جهت حل این مشکل از تیر سخت کننده داخلی، در یک یا چند تراز در ارتفاع سازه استفاده می گردد. بار محوری که به طور یکنواخت بر روی دیوار برشی کوپل سخت شده اعمال می شود از اهمیت خاصی بر خوردار است. در این مقاله روشی برای تحلیل غیر خطیهندسی دیوار برشی کوپل سخت شده ارائه شده است. در روش پیشنهادی با در نظر گرفتن تغییر شکلهای بزرگ و با استفاده از فرضیات محیط پیوسته و روش انرژی، فرمول بندی ارائه شده است. و در ادامه با حل مثتالهای عددی و مقایسه آن با نتایج حاصل ازمدلسازی توسطنرم افزار Ansysدقت روش ارائه شده به اثبات رسیده است و تاثیر موقعیت و سختی تیر سخت کننده بر رفتار غیرخطی دیوار برشی کوپل سخت شده مورد بررسی قرار گرفته است.