سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی مرادزاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد آریافر – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دا
محمد شیوا – استادیار گروه معدن، دانشگاه بیرجند

چکیده:

روش آنالیز فاکتوری R مد، یکی از روشهای چند متغیره است که برای تفسیر داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای بکار گرفته می شود . در این روش روابط بین M متغیر توسط P فاکتور جدید، که با یکدیگر همبستگی ندارند، مورد بررسی قرار می گیرد . در مطالعه حاضر به منظور شناخت توزیع عناصر منطقه خوسف، واقع در ۳۵ کیلومتری غرب شهرستان بیرجند، تعداد ۱۷۵ نمونه ژئوشیمیایی که برای ۲۰ عنصر آنالیز شده، ، مورد تحلیل قرار گرفته است . برای این منظور ابتدا ماتریس ضرایب همبستگی محاسبه گردید و سپس به کمک این ماتریس مقادیر ویژه محاسبه شده است . در ادامه با در نظر گرفتن مقادیر ویژه بزگتر از ۱ ودرصد واریانس تجمعی بزرگتر از ۷۵ درصد تعداد سه فاکتور استخراج و ماتریس بارهای فاکتوری توسط دوران وریمکس دوران داده شد . سپس با در نظر گرفتن حداقل سطح بار فاکتوری (۰/۸) برای هر فاکتور، فاکتورهای( Cr,Sc,CO,V,Ti ، Zn,Ni,Cu,Fe,MnوPb,As,Sr,Cd حاصل گردید و در نهایت با محاسبه امتیازات فاکتوری ، نقشه های امتیازات فاکتوری رسم گردیده و در نتیجه محدوده های آنومال شناسایی گردید .