سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه مالمیر –
مجید خلقی –

چکیده:

کاهش در میزان آورد رودخانه¬ها، باعث افزایش نسبی غلظت آلاینده¬ها و در نتیجه موجب ایجاد مخاطراتی در شرایط زیست¬محیطی موجودات زنده، از جمله حیات¬وحش، پرندگان مهاجر و ماهیان رودخانه¬ای می¬شود. ازطرف دیگر در مناطقی که هرزآبهای صنعتی، کشاورزی و شهری، مستقیماً وارد رودخانه می¬شوند، کیفیت آب در دوره¬های کم¬آبی بسیار پایین آمده و درنتیجه خطرات بسیاری مواجه مصرف کنندگان پایین¬دست خواهدبود. لذا تحلیل و بررسی جریان¬های کم¬آبی، نتایج مفید و قابل استفاده¬ای در مسائل و برنامه¬ریزی¬های زیست محیطی منابع آب را به¬دنبال خواهد داشت. هدف از انجام این تحقیق بررسی توزیع¬های متداول و مناسب جهت آنالیز فراوانی کم¬آبی¬ها و در نتیجه شناسایی مناسب¬ترین توزیع با استفاده از آزمون ضرایب همبستگی برازش احتمالاتی می¬باشد. مطالعه موردی این تحقیق در حوضه آبریز تالش و مرداب انزلی با استفاده از سری حداقل جریان هفت¬روزه ۱۳ رودخانه انجام گرفته است. نتایج نشان می¬دهد که از بین توزیع¬های مورد بررسی، توزیع پیرسون نوع ۳ مناسب¬ترین توزیع برای کم¬آبی¬های هفت¬روزه در این حوضه، است.