سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد اکبرپور – کارشناسی ارشد تاسیسات آبی، سازمان آب و برق خوزستان
علی معتمدی – کارشناسی ارشد تاسیسات آبی، سازمان آب و برق خوزستان
داریوش بهارلویی – کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

وقوع خشکسالی یکی ازوقایع مخرب و اجتناب ناپذیر هر اقلیمی می باشد که با برنامه ریزی و مدیریت صحیح آن می توان مشکلات ناشی از آن را تاحد قابل ملاحظه ای کاهش داد. در این تحقیق برای بررسی خشکسالی از شاخص درصد ازمیانگین بارش برای دوره های زمانی سالانه در ایستگاه های بارانسنجی استان خوزستان استفاده شده است. با استفاده از روش خوشه بندی وارد در تشخیص مناطق همگن، استان به سه منطقه تقسیم گردید با استفاده از معیار غیر همگنی هوسکینگ و والیس مقدار غیرهمگنی برای مناطق سه گانه تشخیص داده شده محاسبه و با استفاده از نسبتهای گشتاورهای خطی پارامترهای توزیع فراوانی منطقه ای تخمین زده شد. برای تشخیص توزیع فراوانی مناسب از آزمون بهترین برازش و دیاگرام گشتاورهای خطی استفاده شد و شاخص خشکسالی با دوره برگشت های مخحتلف برای مناطق سه گانه محاسبه گردید.