سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده سارا سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید سلطانی کوپاهی – هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید اسلامیان – هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خشکسالی جلوه ای از اقلیم بوده که در هر ناحیه ای ممکنست رخ دهد و خسارات عمده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی وارد آورد. و به علت طبیعت آرام و مرموز و نیز مکانیسم پیچیده آن نسبت به دیگر بلایای طبیعی ناشناخته تر می باشد. از این رو لازم است جهت مقابله و کاهش اثرات مخرب آن، این پدیده به خوبی مطالعه گردد.تا کنون تحلیل فراوانی خشکسالی ها و یا به عبارت دیگر احتمال وقوع یا دوره برگشت خشکسالی ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در صورتی که بتوان احتمال وقوع و دوره برگشت خشکسالی ها را برآورد کرد، میتواندکمک موثری در مدیریت بحران و تبدیل آن بهمدیریت ریسک نماید .به این منظور در این تحقیقاحتمال وقوع خشکسالی یا دوره برگشت آن برای ایستگاه های واقع در حوزه زاینده رود با استفاده از شاخص بارش استاندارد SPI)(درمقیاس های ۳ ، ۶ ، ۹ ، ۱۲، ۲۴ مورد بررسی قرار گرفته است. بدین جهت ابتدا آمار بارندگی ایستگاه های مورد نظر تهیه گردید و پس از تعیین احتمال تجمعی مقادیر بارش در توزیع گاما و تبدیل این مقادیر به مقادیر استاندارد، شاخص بارش استاندارد برای هر یک از ایستگاه ها تعیین شد و بر اساس نتایج حاصله از آن تحلیل فراوانی صورت گرفت و نواحی با ریسک بالای خشکسالی مشخص شد.