فرایندهای چارچوب COBIT

 

چارچوب COBIT متشکل از اهداف کنترلی سطح بالا و ساختاری کلی برای دستهبندی آنها است. بدین ترتیب سه سطح شامل سطح حوزههای چهارگانه، سطح فرایندهای تعریف شده در هر یک از حوزهها و سطح فعالیتها و وظایف هر یک از این فرایندها درنظر گرفته میشوند. تئوری نهفته در این دستهبندی این است که در واقع سه سطح از تلاشهای فناوری اطلاعات برای مدیریت منابع فناوری اطلاعات وجود دارند.

اول، فعالیتها و وظایف در پایینترین سطح قرار دارند که باید به نتایجی قابل سنجش و اندازهگیری برسند. دوم، فرایندها در لایهای بالاتر تعریف میشوند که از اتحاد یک سری فعالیتها یا وظایف شکل میگیرند. در نهایت، در بالاترین لایه، فرایندها گروههایی را به نام حوزه تشکیل میدهند. گروهبندی فرایندها معمولا در قالب حوزههای مسؤولیت در یک ساختار سازمانی نشان داده میشوند که همراستا با چرخه مدیریت یا چرخه عمر قابل بهکارگیری در فناوری اطلاعات است. این حوزهها عبارتند از برنامهریزی و سازماندهی، اکتساب و پیادهسازی، تحویل و پشتیبانی و نظارت و ارزیابی (ساله (۲۰۰۴

بنابراین با آشنایی با فرایندهای چارچوب مفهومی COBIT، میتوان بیان داشت که COBIT از سه وجه اصلی قابل دستیابی است: معیارهای اطلاعاتی، منابع فناوری اطلاعات و فرایندهای فناوری اطلاعات. این سه بعد در مکعب COBIT، نمایش داده میشود.