سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حبیبی پارسا – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
امیر مسعود اکبری پازکی – کارشناس ارشد متالورژی – گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی – د

چکیده:

فرایند شکل دهی چرخشی لوله ها یکی از روشهای شکل دهی فلزات می باشد که در تولید قطعات متقارن محوری مورد استفاده قرار می گیرد . از مزایای مهم در این فرایند می توان تولید قطعاتی با صافی سطح عالیءکاهش قابل توجه در هزینه های تولید و هزینه های ضایعات مواد اولیه را نام برد . علیرغم مزایاء این فرآیند یکی از فرایندهای پیچیده در شکل دهی فلزات بوده و تحلیل مسائل مربوط به آن مانند طراحی هندسه غلتکهاءتعیین نیرو و انرژی لازم برای شکل دهیءپیش بینی توزیع تنش و جریان فلز کار چندان ساده ای نیست . با توجه به مشکلات فوق و همچنین محدودیتهای روشهای تحلیل نظریء بکارگیری روشهای عددی بخصوص روشهای اجزاء محدود در تحلیل و بررسی این فرایند امریضروری است . در این مقاله ابتدا به کمک نرم افزار اجزاء محدود ANSYS-LS DYNA 8/1 فرآیند شکل دهی چرخشی لوله ها شبیه سازی گردید و سپس به تحلیل ناپایداری پلاستیک که معیاری برای پیش بینی عیوب در این فرایند استءپرداخته شده است یکی دیگر ازمعیارهای اساسی در این روش قابلیت شکل دهی چرخشی لوله ها است . در پایان تستی جهت مقایسه قابلیت شکل دهی چرخشی لوله ها ارائه گردیده است که نتایج عملی و شبیه سازی نشانگر مناسب بودن این تست برای مقایسه قابلیت شکل دهی چرخشی لوله ها است .