سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا یزدانی – کارشناس ارشد بخش آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اص
ستار چاوشی – کارشناس بخش آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
کورش شیرانی – کارشناس بخش آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
محمود متین – کارشناسان بخش آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفه

چکیده:

فرسایش خاک از جمله فرآیندهایی است که برمنابع آب و خاک کشور تاثیر نامطلوبی دارد. همه ساله عرصه وسیعی از کشور تحت شرایط فرسایش آبی قرار گیرد و این سرمایه ملی از بین می رود. یکی از عوامل مهم در فرسایش خاک، فرسایندگی باران می باشد. برای تشخیص چگونگی تغییرات پتانسیل فرسایش از اطلاعات فرسایش دهیمی توان استفاده نمود .جهت محاسبه این شاخص با توجه به نوع منطقه، روشهای متفاوتی ارائه شده است. با توجه به کمبود ایستگاههای بارانگار در محدوده مورد مطالعه، برای انجام این تحقیق از آمار ماکزیمم بارش روزانه استفاده گردید. با استفاده از روش فائو و ویشمایر مقادیر حداکثر فرسایندگی بارش در تداومهای زمانی ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰و۶۰ دقیقه محاسبه گردید. آنالیز کلاستر جهت تفکیک ایستگاههای همگن انجام گرفت و برای میانیابی از روش کریگینگ استفاده شد. میزان فرسایندگی در تداومهای زمانی مختلف درزیر حوضه های آبخیززاینده رود محاسبه گردید. نتایج بیانگر حساسیت زیاد زیرحوزه های غربی نسبت به زیرحوزه های شرقی به فرسایش بارانی می باشد.