سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه پازند – ‐دانشجوی دکتری اکتشاف معدن،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسین حسنی – استاد دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

محدوده مورد مطالعه (شمال کاشمر ) در حدود ٢٥٠ کیلومتری جنوب غرب مشهد در شمال شرق ایران واقع شده است. این محدوده جزیی از زون ساختاری گسل درونه میباشد و عمدتا از سری سنگهای ولکانیکی و آذرآواری شامل آندزیت، ریولیت و لاوا‐ توف همراه با سری سنگهای نفوذی گرانیتی و گرانودیوریت تشکیل شده است. بر اساس مطالعات پترولوژی صورت گرفته، سری ماگمایی سنگهای منطقه ساب آلکالن و از نوع کالکوآلکالن بوده و محیط تکتونیکی آن نشان دهنده ماگمای تشکیل شده و فوران یافته در زون فرورانش می باشد. اطلاعات حاصله از برداشت صحرایی درز و ترکها و گسلها در محدوده مورد مطالعه توسط استریوگرامها و رز دیاگرامها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده ساختار شکستگیهای ریدل را نشان می دهد. این مکانیسم یکی از عوامل عمده در کانه زایی مس، سرب و روی در منطقه می باشد. در مجاورت مناطق آلتراسیونی، سری سنگهای آذرین نفوذی در داخل سنگهای ولکانیکی در امتداد شکستگیهای P,T,R’,R مربوط به مکانیسم ریدل دیده می شوند. در این بخشآلتراسیون هیدروترمالی نوع پروپلیتیک، آرژیلیکو سیلیسیکحاوی ذخایر مس، سرب و روی توسعه دارند. بمنظور بررسی توسعه مکانیسم ریدل در محدوده مورد مطالعه، تحلیل فرکتالی شکستگیها با استفاده از نتایج استریوگرامها ی منطقه و هندسه مکانیسم ریدل انجام شد. نتایج نشان می دهد بعد فرکتالی مکانیسم ریدل به میزان ۱/۱۷ انطباق خوبی با مقادیر فرکتالی شکستگیهای ناحیه ی مورد مطالعه دارد.