سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین خلیل زاده بجند – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
بهاره خطیب – استادیار گروه زمین شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند
محمدمهدی محجل – استادیار گروه زمین شناسی ،دانشکده علوم،دانشگاه تربیت مدرس
محمد زرین کوب – استادیار گروه زمین شناسی،دانشکده علوم،دانشگاه بیرجند

چکیده:

پهنه برشی بوشاد در افیولیت ملانژجنوب بیرجند دارای روند کلی شرقی – غربی می باشد که موجب تقسیم افیولیت ملانژجنوب بیرجند به دو بخش شمالی وجنوبی می شود .این پهنه برشی با عرض متغیر وجابه جاشدگی (چندکیلومتری ۳/۴ کیلومتر)،از لحاظ تکتونیکی فعال می باشد.
تحلیل فرکتالی به روش مربع شمار و ترسیم نمودار لگاریتمی – لگاریتمی فراوانی مربع های شبکه برحسب عکس طول مربع برروی طرح کلی این پهنه برشی نشان می دهد که در بخش غربی بعد تحلیل فرکتالی به روش مربع شمار و ترسیم نمودار لگاریتمی – لگاریتمی فراوانی مربع های شبکه برحسب عکسطول مربع برروی طرح کلی این پهنه برشی نشان می دهد که در بخش غربی بعد فرکتالی۰/۶۳۱۵ در بخش مرکزی ۰/۵۹۲۷ در بخش شرقی این پهنه ۰/۶۰۰۴ و برای کل پهنه برشی بعد فرکتالی ۰/۶۰۸۲ می باشد.
در بخش غربی که بعد فرکتالی افزایش می یابد نشانه پیچیدگی ساختاری در این بخش ازپهنه برشی می باشد . افزایش بعد فرکتالی در هرکدام ازبخش های پهنه برشی نشانه گسترده بودن میدان تن ش و کاهش کرنش در آن بخش پهنه برشی می باشد. در بخش غربی پهنه برشی که بعد فرکتالی افزایش می یابد نشان دهنده افزایش عرض پهنه برشی دراین بخش از پهنه نسبت به بخش های دیگر است .در حالیکه بخش مرکزی پهنه برشی با کمترین بعد فرکتالی نشان دهنده کاهش عرض پهنه برشی می باشد.کنترل کننده اصلی بعد فرکتالی در پهنه برشی بوشاد نوع و جنس واحدهای سنگی و نحوه توزیع کرنش می باشد.