سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام شفیعی – استادیارگروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
میثم رضایی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان،

چکیده:

با توجه به این نکته که کانی زایی مس پورفیری تابع شرایط ماگمایی و ساختاری است، شناسایی خطوارههای اصلی کنترل کننده کانیزایی کانسارهای مس پورفیری از اهمیت ویژهای در بحث اکتشاف این نوع کانسار ها برخوردار میباشد. بنابراین استفاده از پارامترهایی که بتواند این خطوارهها را تعیین نماید بسیار ضروری است. یکی از این پارامترها روند آبراههها میباشد. این مقاله به برسیبعد فرکتال آبراههها و گسلهای منطقه ساردوئیه که در کمربند مس پورفیری کرمان قرار گرفته، پرداخته است. یکی از روند های منطبق بر کانی زایی مس پورفیری در این کمربند روندN-Sتا N20-30E می باشد. این تحقیق نشان می دهد که انطباق بالایی(۹۹/۷% بین آبراههها و گسل های کنترل کننده کانی زایی مس پورفیری وجود دارد . نتایج این پژوهش نشان می دهد که تحلیل فرکتال آبراهه ها (به عنوان یک ساختار مورفولوژیکی) می تواند با دقت بالایی در تعیین گسل های موثر در کانی زایی مس پورفیری مورد استفاده قرار گیرد