سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید نظری عدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تهران
کیومرث حبیبی – عضو هیئت علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه کردستان

چکیده:

از جمله کاربری ها وسرویسهای که غالبادر اطراف شهرها مکـان گزینـی مـی گردنـد ولـی کـاملا در خدمت شهر مادر عمل می نمایند تجهیزات شهری چون محل دفن زباله،کشتارگاه،گورستان،فرودگاه، سـیلو، میادین میوه وتره بار،ترمینالهای مسافرتی بین شهری …. مـی باشـد . مکـان یـابی ایـن نـوع از کـاربری هـا در طرحهای توسعه ؛ بدون توجه به پارامترهای اساسی مصنوع وطبیعی صورت گرفته وتحـت تـاثیر مالکیتهـای دولتی، بده بستان های اداری ، ویا تنها چند شاخص محیطی چون توپو گرافی قرار می گیرد . موقعیت کنونی کشتارگاه سنندج هم اکنون در جنوب شهر و در اطراف روستای گزنه ازموقعیت نامناسبی بهره می برد چرا که در مسیر توسعه آتی شهر قرار گرفته، همچنین براساس گلبادهای شهر سنندج باد غالب ایـن شـهر از سـمت جنوب به شمال و با سرعت یک نات می وزد . قرارگرفتن کشتارگاه در مـسیر بـاد غالـب شـهر سـبب انتقـال آلودگی های تولید ش ده به مناطق مسکونی می شود . مجـاورت بارودخانـه قـشلاق ونزدیکـی بـه محـل تولیـد مهمترین سایت تولید توت فرنگی در ایـران، بـالا بـودن سـطح آبهـای زیـر زمینی،آلـودگی زیـست محیطـی فراوان …. ازجمله معایت سایت کنونی کشتارگاه شهر سنندج است . هدف این مقاله کاربردسیستم های اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک ابزار قوی تحلیلی در مکان یابی کشتارگاه شهری با استفاده از منطق فازی است بنـابر این با تلفیق شاخصهای مختلف مصنوع وطبیعی مکانهای سه گانه در اطراف شهر سنندج جهت این امر مکان یابی شده است .