سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فاطمه جوهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجید اونق – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محسن حسینعلی زاده – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجید عظیم محسنی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان

چکیده:
پدیده گرد و غبار یکی از مهم ترین مخاطرات طبیعی استان خوزستان است که بسیاری از مکانیزم های اجتماعی، اقتصادی و حتی اداری این منطقه را دچار اختلال نموده است. شناخت الگوی فضایی گرد و غبارها در زمینه برنامه ریزی دقیق برای شناسایی، جلوگیری و کاهش اثرات آن ها کمک شایانی می کند. لذا هدف از تحقیق حاضر، تحلیل فضایی گرد و غبار در استان خوزستان در بازه زمانی 2000 تا 2012 است. برای این کار، آمار روزانه گرد و غبار با کد (06) و میزان دید افقی مربوط به آن در 12 ایستگاه سینوپتیک استان خوزستان از سازمان هواشناسی کشور دریافت و به صورت سالانه محاسبه شد. سپس نقشه پهنه بندی آن برای کل دوره در محیط نرم افزار9.3 Arc-GIS ترسیم شد. نتایج به دست آمده نشان داد که ایستگاه مسجد سلیمان با 1044 روز( بیشترین) و ایستگاه شوشتر با 533 روز (کمترین) روز گرد و غباری را در طول دوره مورد مطالعه داشته اند.