سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مکانیک
سید احمد فاضل زاده حقیقی – دانشیار دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مکانیک (نویسنده مخاطب)

چکیده:

در این مقاله اثرات و نحوه چیدمان اجرام متمرکز خارجی و زاویه عقب گرد بال بر سرعت فلاتر بال هواپیما بررسی شده است. مدل سازه ائی بال با فرض تغییر فرم های کوچک با شرایط تکیه گاهی یک سردرگیر همانند مدل بال گلند در نظر گرفته شده و از مدل بارگذاری آئرودینامیک ناپایا استفاده شده است. معادلات حاکمه با استفاده از اصل تغییرات هامیلتون استخراج شده و نهایتاً با استفاده از روش حل تقریبی گالرکین بفرم استاندارد در فضای حالت تنظیم شده اند، و سپس با روش مقادیر ویژه، فرکانس و سرعت فلاتر محاسبه شده است. همچنین نتایج حاصله با پژوهشهای قبلی اعتبارسنجی گردیده و مطابقت خوبی را نشان داده است. نتایج نشان می دهد که نحوه چیدمان و مقادیر اجرام متمرکز خارجی و زاویه عقب گرد بال، بر روی فرکانس و سرعت فلاتر بسیار موثر می باشند.