سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آیدین ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تربیت معلم آربایجان
محمدرضا امامی آزادی – استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

در این مقاله ابتدا مروری اجمالی در رابطه با تحلیل قابلیت اعتماد سیستمهای سازه-پی تحت بارهای حد نهایی مربوز به زلزله صورت می گیرد. جهت انجام تحلیل قابلیت اعتماد سیستم سازه-پی مدل عدم قطعیت مربوز به میدان مقاومت که خوود مشتمل بر انواع پارامترهای تصادفی مربوط به هندسه سازه و پی و نیز پارامترهای تصادفی مربوط به خصوصیات مکانیکی سازه و پی تعیین می گردد. در ادامه مدل عدمقطعیت میدان بارگذاری سیستم سازه-پی که مربوز به خصوصیات مکانیکی سازه و پی تعیین می گردد. در ادامه مدل عدم قطعیت میدان بارگذاری سیستم سازه-پی که مربوط به زلزله های شدید ( بارگذاری حد نهایی) که قطعا شامل اندرکنش خاک و سازه می باشد، تعیین می گردد. باییسها و ضرایب پراکندگی مربوط به پارامترهای تصادفی هر یک از میدانهای فوق الذکر و توزیعات احتمالاتی مربوطه بدقت بررسی و تعیین می شود. برای تحلیل قابلیت اعتماد سیستم سازه-پی و بر حسب مقاومت و بارگذاری محیطی سالانه سیستم مذکور تنطیم شده است. آنالیزهای دینامیکی غیرخطی سیستم سازه-پی بطور یکپارچه و بر اساس خطی سازی مقاومت سازه بر حسب تغییرات نسبتا کوچک هر یک از پارامترهای تصادفی صورت می گیرد. احتمال خرابی و ایمنی سالانه سیستم مذکور در نهایت بر اساس آنالیز سیستم مرکب ( سری- موازی) سازه-پی مذکور تعیین می گردد. برای بررسی حساسیت قابلیت اعتماد سیستم، تغییرات شاخص قابلیت اعتماد سیستم و ضرایب اهمیت اعضا سیستم و نیز پارامترهای بارگداری حدی لرزه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.