سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرکیا اعتماد – دانشجوی‎رشته سازه‎های دریائی، دانشگاه صنعتی سهند
احمدرضا مصطفی قره باغی – استادیاردانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند
دکتر محمدرضا چناقلو – استادیاردانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در ایـن تـحقیق مـدلی سه بعدی از یک سکوی ثابت شابلونی موجود در منطقه خلیج فارس تـهیه شـده وبا استفاده از روش پـیشنهـادی Konagai-Nogami خـاک اطـراف شـمـع هـامدل شده است. تاریخچه زمانی زلزله و موج بر اساس اطلاعات محلی اعمال شده و آنالیزهای صورت پذیرفته از نوع دینامیکی غیرخطی بوده و اثرات امواج و زلزله بصورت مجزا و تواماﹰ، با فرض هم راستا بودن مورد بررسی قرار گرفته است‎که‎نتایج حاصله نشانگر اینست که موج اثرات زلزله را کاهش داده است‎همچنین مطالعاتی بر روی اثر پارامترتاخیرفازی امواج و اثر برهم نهی بیشینه های رکوردهای زلزله و موج در پاسخ بیشینه سازه صورت پذیرفته است که نتایج نشان می‎دهندکه پارامترتاخیرفازی در پاسخ بیشینه سازه نقش قابل توجهی دارد و لی برهم نهی بیشینه های دو رکورد تصادفی موج و زلزله لزوماً بر پاسخ بیشینه سازه تاثیر ندارد