سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری پور – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
جواد شاکری – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، آموزشکده فنی کرمان

چکیده:

شواهد نشان داده است که در زلزله های شدید سازه های زیر زمینی آسیب پذیر میباشند . روشهای عددی تحلیل لرزه ای برای سازه های زیر زمینی انگشت شمار و دارای محدو دیتهای خاص خود میباشند . یکی از روشهای عددی جدید ومناسب برای تحلیل لرزه ای سازه های ژئوتکنیکی ومخصوصا تونلها روش کوپل المانهای محدود و نامحدود موسوم به FE-IFEمیباشد. این تکنیک همگام با توسعه کامپیوتر و روشهای عددی در حال پیشرفت بوده و کاربرد آن بویژ ه درمسائل تحلیل اندر کنش سازه –خاک و دامنه های بیکران در حال افزایش می باشد . در این مقاله با استفاده از تکنیک یاد شده از یک نرم افزار نسبتا کار آمد مدل فنر – دمپر برای مدلسازی بستر سازه تشکیل و سپس با استفاده از آن تحلیل لرزه ای یک تونل نمونه ارائه گردیده است . نتایج بدست آمده با روشهای معمول دیگر مقایسه گردیده و مشاهده شده است که نتایج مدل پیشنهادی معقولتر می باشند