سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی رسولی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر،مجتمع علوم و فناوری زیر دریا، پ

چکیده:

این مقاله مشتمل بر تحلیل سیستمهای لنگر کابلی به منظور کاربرد زیر دریاییهای میدجت می باشد. طی این مقاله کلیه مکانیزمها و زیر سیستمهای لازم برای لنگر اندازی و لنگربرداری، و پارامترهای موثر در نگهداشتن شناور مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. تبیین سناریوی مناسب برای رهاسازی لنگر و لنگر برداری از بستر دریا به منظور حصول شرایط ایمن و تعیین میزان رهاسازی لنگر با توجه به شرایط لنگرگاه ها از دستاوردهای دیگر این تحقیق می باشد. که این ماله حاصل از طراحی سیستم لنگر یک زیر دریایی میدجت ۱۰۰ تنی است.