سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزاد گلشن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
سیدادیب ابریشمی فر – دانشکدة برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یکی از انواع متداول مبدل های DC/DC سوئیچ خازنی (پمپ بار ) به نام مبدل ضربدری , مو رد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر این اساس روابطی برای ولتاژ و مقاومت خروجی این مبدل به دست آمده است . همچنین با طبقة سری شده از n تعمیم این روابط , روابطی کل ی تر برای این مبدل نیز ارائه گردیده است . جهت بررسی صحت روابط , مبدل مذکور به وسیلة نرمافزارHSPICEو با استفاده ازپارامترهای تکنولوژی/٣۵umسی ماس, به صورت یک و سهطبقه شبیه سازی شده است . انطباق قابل قبول بین این روابط و نتایج شبیه سازی مؤید صحت تحلیل ارائه شده م یباشد