سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
عادل سلیمانی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
حسن افراخته – استاددانشگاه خوارزمی تهران
حمید جلالیان – استادیار دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش تحلیل محتوای مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ازمنظر توسعه پایدارروستایی براساس مولفه های اجتماعیاقتصادی و زیست محیطی استروش تحلیل محتوای پژوهش حاضرآنتروپی شانون و واحد تحلیل نیز جملاتمتن بودند که درمجموع هشتصدوسی وچهارصفحه می شد جامعه آماری این پژوهش مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰-۹۴ بود نمونه آماری این پژوهش را فصول سوم چهارم پنجم و ششم ازبخش دوم مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تشکیل میداد نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان میدهد که با عنایت به رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت دربرنامه پنجم توسعه به مولفه اجتماعی بیش ازسایرمولفه ها توجه شده و کمترین میزان توجه به مولفه ی اقتصادی توسعه پایدارروستایی مربوط است ضمن اینکه هریک ازشاخص های مولفه های مذکور بصورت متوازن مورد توجه قرارنگرفته و مولفه زیست محیطی توسعه پایدارروستایی درحدواسط دو مولفه اجتماعی و اقتصادی قرارگرفته است.