سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سمیه نوری حکمت – مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان
رضا دهنویه – مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان
محبوبه رجبی – مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، – کرمان
سمیرا پورحسینی – مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان

چکیده:

بسیاری از موسسات تاثیرگذار آینده پژوهی با انتشار اطلاعات مربوط به دامنه کاری تخصصی، رسالت، دورنما، اهداف و استراتژی های دستیابی به اهدافشان ، سعی در برقراری ارتباط با مخاطبانشان دارند؛ لذا مرور محتوای سایت های آنها روش مناسبی برای دسترسی به اطلاعاتی در مورد اقدامات انجام شده و برنامه های آینده و الگو برداری از آنها می باشد. پژوهش حاضر به روش مقطعی و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا انجام گردیده است. پس از شناسایی وبسایت های موسسات آینده پژوهی در داخل و خارج از کشور، محتوای آنها بر اساس رسالت، اهداف، محدوده مطالعات، دورنما، استراتژی ها، سال و محل تاسیس، مورد بررسی قرار گرفت و برای هر یک از موسسات، مهم ترین زمینه های فعالیت و مهم ترین استراتژی ها تعیین گردید. نمونه پژوهش شامل ۲۴ وب سایت (۱۳ وب سایت فارسی و ۱۱ وب سایت انگلیسی) بود. کلیه جستجوها در فاصله مهرماه تا آبان ماه سال ۱۳۹۲ انجام گرفتند. در موسسات خارج ا۱۵/۴۶) و مدیریت دانش (۴۶/۳۸) بوده و ۲۳% آنها بیش از یک دهه فعالیت داشتند. استراتژی غالب آینده پژوهی در موسسات خارج از کشور استفاده از روشهای کمی و شبیه سازی های رایانه ای و در داخل کشور داده های کیفی و دیدگاه های خبرگان، پایه مطالعات آینده پژوهی را تشکیل می دهند. به نظر می رسد ایجاد نظام های دقیق جمع آوری داده های مربوط به روندهای حیاتی می تواند گام موثری در استفاده گسترده از روش های آینده پژوهی در کشور باشد.