سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد جهانبخت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف
فروهر فرزانه – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

چکیده : دراین مقاله ی ک روش جد ی د مدل کردن س یگنال بزرگ عناصر ما یکروویو در حوزه فرکانس با استفاده از مقاد یر اندازه گیری شده پارامترها ی س یگنال کوچک ، معرف ی م ی
شود . خواص غ یر خط ی توسط چند جمله ا یهای چب یشف بسط داده می شوند و سپس توسط ی ک فرمول با زگشت ی، تابع رفتاری عنصر غ یر خط ی در حوز ة فرکانس بدست م ی آید .با داشتن تابع رفتاری غ یر خط ی ، ماتر یس ژاکوب ین مربوط به روش نیوتون به سادگ ی بدست آمده و در نهایت مدار در حوزة فرکانس با توازن طیفهای مربوطه تحلیل می شود .