سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سید محمد سید حسینی – استاد،عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا سلوکدار – مربی،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دانش اموخت

چکیده:

بسیاری از شرکت ها، فرایند عملیات شان را بدون درک کاملی از پیچیدگی روابط و ارتباط های ما بین حوزه های استراتژی ساخت انجام می دهند. عدم دانش یا عدم تشریح روابط در میان عناصر پراکنده تولید ا کمک یک مدل یکپارچه سیستمی و علی باز خوردی و لحاظ نکردن تاخیرت زمانی باعث شده است که از مدل جامع مزیت رقابتی تولید در کلاس جهانی دور بیافتد.
پس مدیران تولیدی نیاز به فرآیندی برای کمک موثر به آنها در یکپارچه کردن عملیات شان در انتخاب اهداف، استراتژی ها ، سیاست ها و تکنیک های مناسب دارند به گونه ای که روابط مابین حوزه های تصمیم از استراتژی تولید را از نگرش اکتشافی و تجربی در ابعاد و سطوح سیستمی یک سازمان درک کنند.
هدف از این مقاله، طراحی و ایجاد یمک مدل پویا و جامع از سیستم تولید در کلاس جهانی (WCM) برای شناسایی وضع موجود است که با شناسایی نقاط قوت و ضعف بتوان در طراحی و تدوین استراتژی مناسب توسعه برای تغییر وضع موجود به تولید در کلاس جهانی در آینده حرکت کرد. این تحقیق با یک بررسی موردی در شرکت ایران خودرو انجام گرفته و با بررسی ساختارهای ارزیابی متوازن و ساختار های استراتژی این شرکت یمک مدل یکپارچه ارزیابی متوازن پویا برای پیاده سازی استراتژی های تولید در کلاس جهانی و رفع نواقص مربوط به ساختار کلاسیک ارزیابی متوازن و روش مدیریت استراتژیک را پیشنهاد می دهد و با توضیح متدولوژی کارت امتیازی متوازن پویا به کمک پویایی سیستم و تفکر سیستمی و تشریح نواقص مربوطه ارزیابی متوازن کلاسیک، الگوی نظام مند در کلاس جهانی را با نمایی از روایط علت و معلولی نمایش داده است.