سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمودرضا میوه چی – دکتری مهندسی عمران ، مدیر طرح ، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

هدف از ایمن سازی تأسیسات آبی در برابر زلزله فراهم نمودن شرایطی است که کارآیی سیستم تأمین و توزیع آب را بهنگام وقوع زلزله تضمین نماید . برای رسیدن به این هدف باید طرح جامعی تهیه شده و در سه مقطع زمانی قبل از وقوع زلزله، بلافاصله پس از وقوع آن و در دوره بازسازی به مرحله اجرا گذاشته شود . قبل از وقوع زلزله باید برآوردی از نوع و میزان خسارات احتمالی در صورت وقوع زلزله تهیه نمود و برای نقاط ضعف سیستم، طرحهای تقویتی بر اساس ضوابط طراحی لرزه ای آماده و به مورد اجرا گذاشته شده و در طرحهای توسعه و بازسازی نیز مقررات طراحی لرزه ای رعایت شود . با این هدف و به منظور ارزیابی خسارات و ارائه سیاست های کاهش خطر زلزله باید اصول بنیادی مد نظر قرار گیرند؛ که اهم آنها عبارتند از مشخص نمودن عناصری که خطر زلزله آنها را تهدید می نماید ، سناریوهای زلزله و خطر زلزله ، مدل های گسیختگی و ساختار مدیریت بحران .در این مقاله به تحلیل آسیب پذیری و تعریف مدیریت بحران در سامانه های آبرسانی یکی از شهرها ی مهم کشورمان یعنی تبریز پرداخته شده است .