سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا عمانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

هدف از این تحقیق شناسایی ویژگی های مرتبط با مشارکت بهره برداران در طرح های آبخیزداری می باشد. روش تحقیق توصیفی همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، بهره برداران ۲۰ تا ۷۵ سال سرپرست خانوار ساکن در حوزه آبخیز مدرس خوزستان می باشند. نمونه مورد مطالعه شامل ۱۵۰ نفر از بهره برداران ساکن در این حوزه است که بر اساس روش کوکران تعیین شدند. نتایج تحقیق نشان دهنده پایین بودن سطح مشارکت بهره برداران در طرح های آبخیزداری است. از ۱۵۰ بهره بردار مورد مطالعه، ۳۶/۷ درصد با فراوانی ۵۵ نفر در گروه مشارکت بسیار پایین، ۵۴ درصد با فراوانی ۸۱ نفر در گروه پایین، ۸ درصد با فراوانی ۱۲ نفر در گروه متوسط و ۱/۳ درصد با فراوانی ۲ نفر در گروه بالا سطح مشارکت قرار دارند. همچنین رابطه معنی دار بین دانش فنی، نگرش، مشارکت اجتماعی، درآمد محصول، کل زمین تحت مالکیت، همچنین میزان دسترسی به کانال های ارتباطی با سطح مشارکت در آبخیزداری وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود؛ با اجرای برنامه های آموزشی مناسب و متناسب با نیاز آموزشی و مبتنی بر خصوصیات فرهنگی و اجتماعی جوامع روستایی در جهت تقویت سطح نگرش و دانش فنی بهره برداران در زمینه فعالیت آبخیزداری تلاش صورت گیرد تا زمینه لازمه برای اقدام های بعدی فراهم شود.