سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدسعید سعیدی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن تقفیان – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله معادلة موریسون از طریق حل عددی معادلة نویر استوکس مورد تحلی ل قرار گرفته است . برای این منظوربا استفاده از روش حجم محدود و به کمک الگوریتم سیمپل سی، معادله های نویر استوکس برای جریان آرام نوسانی دو بعدی حول یک استوانه در یک شبکة منطبق بر بدنه از نوع Oو هم مکان حل شده است . در این بررسی اعداد بدون بعد کیولگان کارپنتر و استوکس در محدوده ای انتخاب شده اند تا بتوان رژیمهای متنوع جریان آرام را که عموما سه بعدی هستند مشاهده کرد. نتایج حاصل از این شبیه سازی و مقایسه با نتایج عددی و تجربی سایرین قابلیت خوب مدل دو بعدی در تعیین نیرو های وارد بر استوانه را نشان می دهد در حالاتی که رژیم جریان منظم است انطباق خوبی بین نیروی طولی حاصل از این محاسبات ونتیجة حاصل از معادلة موریسون وجود دارد و در مورد جریانهای نا منظم که از یک سیکل به سیکل دیگر تغییرمی کنند این انطباق ضعیفتر شده و دقت معادلة موریسون کاهش می یابد.