سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدرضا مهرنیا – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
ایرج رسا – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

جداسازی بخشهای مختلف یک بی هنجاری توسط الگوی فرکتالی Concentration Area – یکی از روشهای متداول دراکتشافات ژئوشیمیایی است. طی این نوشتار و بر اساس ویژگیهای فرکتالی داده های رقومی راهکار نوینی ارائه گردیده است که به موجب آن تحلیلی از توابع درجه دوم یا سوم یک منحنی نرمال پس از جایگزینی در مختصات لگاریتمی از خواص فرکتالی توابع لاگ نرمال برحوردار گردیده و امکان ارزیابی تغییرات غلظت بر حسب تغییرات سطح محصور متقارن هر بی هنجاری در قالب معرفی کمیت جدیدی فراهم می گردد که از آن تحت عنوان معیار غنی شدگی نام می بریم. بنا براین مولفه های اسکالر و برداری این کمیت جایگزی های مناسبی در تعریف توابع عضویت متناسب با مدلهای زایشی خواهند بود.