سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود منظوری – دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم- گروه فیزیک

چکیده:

در این مقاله تغییرات پریود مداری وانتقال جرم سیستم دوتایی U Cep موردمطالعه قرار گرفته است. تغغیرات پریود سیستم علاوه بر پریود ۷۳ سال بلندمدت که به انتقال جرم باآهنگ(فرمول در متن اصلی موجود می باشد) نسبت دادهه شده است ، دارای تغییرات دیگری با پریود ۱۶/۳۸ سال است که می توان به چرخه مغناطیسی نسبت داد که سبب مدلاسیون پریود مداری می شود. بعلاوه تعداد زیادی افت وخیزها با دامنه اندک در پریود مشاهده می گردد که می تواند ناشی از فورانهای ماده که از همدم ثانویه پرتاب می شود باشد.