سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

امیرحسین رجایی – کارشناسارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان

چکیده:

طوفانهای گرد و غبار دارای عواقب متعدد زیست محیطی است که میتواند تغییرات آب و هوایی،تشکیل و تحول خاک، کیفیت آبهای زیر زمینی و مراحل رشد گیاهان تأثیرات همه جانبه داشته وسلامت انسانها و سایر موجودات زنده را مورد تهدید قرار دهد. در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ طوفانهای گرد وغبار بسیاری از مناطق جنوبی وغربی کشور از جمله استان خوزستان را در نور دید که دلیل آن خشکسالی پدید آمده و از بین رفتن پوشش گیاهی در مناطق جنوبی کشور عراق می- باشد. وقوع این طوفانها، لزوم بیابانزدایی و تثبیت تپههای ما سدای و گسترش فضای سبز را بیش از پیش مشخصساخته و اقدامات بینالمللی کشورهای ایران عراق عربستان سعودی و کویت را در قالب کنوانسیون بیابانزدایی مینماید