سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی معتمدی – کارشناس ارشد تاسیسات آبی
مهرداد اکبرپور – کارشناس ارشد سازه های ابی
داریوش بهارلویی بردشاهی – کارشناس ارشد هواشناسی

چکیده:

محاسبه میزان بارش ۲۴ ساعته یکی از پارامترهای مهم در طرح های آبیاری و زهکشی، آبخبزداری، طراحی سازه های آبی، حداکثر بارش محتمل و … می باشد.منطقه مورد مطالعه در این تحقیق حوزه رودخانه جراحی در استان خوزستان تعیین شد. ابتدا آمار موجود پس از بررسی های کمی و کیفی از طریق نرم افزارHEC4 بازسازی و تکمیل گردید. دراین تحقیق روش سلسله مراتبی واردWARD)برای تشخیص مناطق همگن مورد استفاده قرار گرفت .با استفاده ازمعیار غیر ه مگنی هوسکینگHosking)و والیسWallis)هر یک از مناطق مورد آزمون قرار گرفتند .ابتدا با استفاده از برنامهHYFAتحلیل ایستگاهی انجام شد .سپس با استفاده از تحلیل منطقه ای به روش گشتاورهای خطی و آزمون نکویی برازش مختص این روش ، برای هر یک از این مناطق یک توزیع آماری معرفی شد .در پایان بارش های ۲۴ ساعته به ازاء دوره بازگشت های مختلف محاسبه و با استفاده از ریشه میانگین مربعات نسبی خطاrRMSE) دو روش با هم مقایسه شدند.