سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یعقوب آژدان – دانشجوی کارشناسی ارشد ، سازه های آبی، دانشگاه ارومیه، گروه علوم و مهن
مجید منتصری – استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
کیوان خلیلی – دانشجوی دکتری مدیریت منابع آب
بهزاد حصاری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی استان اذربایجان غربی

چکیده:

یکی از مسائل عمده در پروژه های آب و خاک، تخمین حجم جریان سالانه در محل انجام طرح می باشد، ولی ممکن است ایستگاه های سنجش دبی درمحل انجام طرح وجود نداشته و یا در صورت وجود، در برخی از سال ها مقدارجریان خروجی از ایستگاه مورد نظر اندازه گیری نشده باشد. بنابراینارائه مدلی جهت شبیه سازی جریان متوسط سالانه حوضه با استفاده از پارامترهای هواشناسی و مشخصات فیزیوگرافی حوضه ها می تواند راه گشای بسیاری از مسائل و مشکلات باشد.
مدل بندی جریان های نسبی (سالیانه و ماهیانه) در حوضه های ابریز کشور ما یکی از ضرورت های اساسی بوده و این امر امکان طرح و بهره برداری مناسب پروژه های مهندسی آب در حوضه های آبریز فاقد آمار و اطلاعات هیدرولوژیک را فراهم خواهد کرد.
در این مطالعه با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره خطی مدل مناسب جهت تخمین رواناب سالیانه برای حوزه های آبریز غرب دریاچه ارومیه (نازلوچای – باراندوز چای – شهرچای – روضه چای ) ارائه می شود.