سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی معتمدی – کارشناس ارشد سازه های آبی سازمان آب و برق خوزستان
داریوش بهارلوئی بردشاهی – کارشناس ارشد هواشناسی سازمان آب و برق خوزستان
صاحب عباسی – کارشناس ارشد سازه های آبی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

محاسبه میزان بارش ۲۴ ساعته یکی از پارامترهای مهم در طرح های آبیاری و زهکشی، آبخبزداری، طراحـی سـاز ه هـای آبـی، حداکثر بارش محتمل و … می باشد . منطقه مورد مطالعه در این تحقیق حوزه رودخانه کارون تعیین شد . ابتدا آمار موجـود پـس از بررسی های کمی و کیفی از طریق نرم افزار HEC4 بازسازی و تکمیل گردید .
در این تحقیق روش سلسله مراتبی وارد ) ) WARD برای تشخیص مناطق همگن مورد استفاده قرار گرفت . بـا اسـتفاده از معیـار غیر همگنی هوسکینگ ) (Hosking و والیس ) ) Wallis هر یک از مناطق مورد آزمون قرار گرفتند .. سپس بـا اسـتفاده از تحلیـل منطقه ای به روش گشتاورهای خطی و آزمون نکویی برازش مختص این روش ، برای هر یک از این مناطق یـک توزیـع آمـاری معرفی شد . در پایان بارش های ۲۴ ساعته به ازاء دوره بازگشت های مختلف در این مناطق همگن محاسبه شدند .