سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شاهرخ حکیم خانی – کارشناس ارشد آبخیزداری، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محمود عرب خدری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محمد مهدوی – استاد دانشگاه تهران، کرج، دانشکده منابع طبیعی، گروه احیاء مناطق خشک و
علی ولی خوجینی – دانشیار دانشگاه تهران، کرج، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری و آبادانی

چکیده:

در این حقیق سعی شده است به روش تحلیل منطقه ای، رابطه ای برای برآورد تولید رسوب معلق در سطح حوزه دریاچه ارومیه ارائه شود. بدین منظور ۱۷ زیر حوزه دارای آمار رسوب و جریان نسبتا طولانی (۳۰-۱۷ سال) و پراکنش جغرافیایی مناسب انتخاب شد سپس تعداد ۱۹ ویژگی آبخیز به تفکیک زیر حوزه ها تعیین گردیند. در این مرحله پس از دسته بندی متغیرهای توصیفی بوسیله ماتریس همبستگی منظم شده، ترکیباتی از متغیرهای مذکور طوری انتخاب شدند که از هم مستقل باشند. در مرحله آخر با استفاده از این ترکیبات معادلاتی بدست امد که از میان آنها بهترین رابطه انتخاب شده و معرفی گردید. در این معادله متغیرهای دبی متوسط سالانه، درصد سنگهای حساس به فرسایش، بارش متوسط سالانه و درصد اراضی رو به شمال بیش از ۹۳ درصد تغییرات تولید رسوب معلق را بیان می کنند.