سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدهاشم حسینی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
مجید عباسی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مجتبی ابراهیمی – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

مقدار و فراوانی وقایع غیر منتظره در هیدرولوژی از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه طراحی اقتصادی پروژه ها نیازمند استفاده از روشهای تحلیل وقایع غیر منتظره می باشد . در مناطقی که برای برآورد دبی، مشکل کمبود یا فقدان آمار دارند، باید از روشهای غیر مستقیم استفاده نمودکه یکی از دقیقترین و قابل اعتمادترین آنها روش تحلیل منطقه ای سیلاب می باشند . یکی از روشهای ارائه شده برای تحلیل منطقه ای سیلاب در مناطق خشک ونیمه خشک روش هیبرید می باشد. هدف از این تحقیق آزمودن روش هیبرید جهت برآورد دبی اوج در حوزه های آبخیز فاقد آمار استان خراسان رضوی می باشد . جهت ارزیابی روش مذکور از روش سیل شاخصاستفاده شده است. نخست با انتخاب بهترین توزیع منطقه ای(لوگ نرمال سه پارامتره) مقادیر دبی حد اکثرلحظه ای با دوره برگشتهای مختلف برآورد گردید. با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی متغیرهای مستقل و با اهمیت تعیین گردیدند که شامل مساحت ،بارندگی متوسط سالیانه ، ارتفاع متوسط حوزه ، و شیب حوزه می باشد. با استفاده از چهار حوزه شاهد ، صحت و کارایی مدلهای بدست آمده ،مقایسه و ارزیابی گردید . جهت مقایسه مدلها از شاخصمیانگین قدر مطلق خطای نسبی استفاده شد . نتایج نشان میدهد که روش سیل شاخصدر تمامی دورههای بازگشت به جز دوره بازگشت ۵۰ ،دقت بیشتری داشته و نتایج بهتری از دبی سیلاب برای منطقه ارائه میدهد .