سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید شیرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس تهران
ناصر نیک نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شیراز

چکیده:

برای برآورد دبی حداکثر لحظه ای سیل با دوره برگشت های مورد نظر برای حوضه های فاقد داده های هیدرومتری یکی از روش هایی که استفاده می شود روش تحلیل منطقه ای سیلاب می باشد، در این روش دبی حداکثر لحظه ای سیل تابعی از وسعت حوضه تعریف می شود . ولی انتظار می رود شدت سیل تابعی از سایرپارامترهای فیزیوگرافی و اقلیمی باشد . در این راستا به دلیل وجود روابط غیر خطی وپیچیده بین عوامل موثر بر دبی حوضه از مدل شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) استفاده شده است . این مدل در واقع یک مدل جعبه سیاه است که بدون آگاهی یا با آگاهی کم از فرآیند درونی سیستم، ورودی ها را به خروجی ها ( یا خروجی ) تبدیل می نماید . این وضعیت در واقع مشابهت این مدل را با روابط رگرسیونی می رساند، با این تفاوت که قابلیت انعطاف مدل ANN در تنظیم وزن ها بیشتر بوده و لذا به عنوان جایگزین برای رگرسیون های چند متغیره استفاده می شود . هدف از ارائه این مقاله کاربرد مدل منطقه ای سیلاب توسط شبکه های عصبی
مصنوعی برای تخمین دبی های حداکثر لحظه ای سیلاب با دوره برگشت های مختلف در حوضه آبریز ماسال در استان گیلان و مقایسه آن با مدل رگرسیونی می باشد، که نشان دهنده برتری شبکه های عصبی مصنوعی است .