سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشاد سلیمانی ساردو –
سعید سلطانی کوپایی –
علی سلاجقه –

چکیده:

سیلاب ها یکی از مهمترین بلایای طبیعی هستندکه سالانه خسارات زیادی رابه بار می آورند. برای مقابله با این عامل مخرب دانستن اطلاعاتی از قبیل حجم ، دوره بازگشت، احتمال وقوع سیلاب ، ضروری به نظر می رسد که در مورد مناطق خشک و نمه خشک با عدم داده در این ارتباط رو به رو هستیم . این مطالعه بر رویحوزه بافت که یکی از زیر حوزه های هلیل رود است انجام شده وهدف ازآن، برآورد دبی سیلابی در مناطق فاقد آمارمی باشد.. در این تحقیق از امار ۱۴ ایستگاه هیدرومتریو روش شاخص سیلجهت تحلیل فراوانی استفاده شده و در نهایت دبی سیلابی در دوره بازگشت های ۲تا۲۰۰ سال در ۱۱ زیر حوزه فاقد آمار براورد گردید .