سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز همتی – کارشناس ارشد طراحی سازه مرکز تحقیقات مخابرات ایران
شاهین خدام – استادیار – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مرکز تحقیقات مخابرات ای
حمید امامی – مربی پژوهشی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،مرکز تحقیقات مخابرا

چکیده:

ماهواره ها در زمان پرتاب و هنگام جدا شدن از پرتاب کننده تحت تاثیر بارهای استاتیکی و دینامیکی حاصل از پرتاب کننده قرار می گیرند . بنابر این در مرحله طراحی ماهواره، ازآنجائیکه سازه تحت تاثیر نوسانات ناشی از بارها ومحرکهای ارتعاشی است، انجام تحلیل مودال کاملا ضروری است . نوسانات درمحدوده فرکانس افزایش دامنه نوسانی و در نتیجه افزایش خطر انهدام سازه خواهدگردید بنابراین باید سازه به گونه ای طراحی گرددکه ضمن برخورداری از وزن مناسب ( که رابطه مستقیم با هزینه پرتاب دارد ) و استحکام لازم، تا حد امکان از محدوده فرکانس تشدید آن دور باشد . در این تحقیق ابتدا تحلیل المان محدود مودال یک سازه ساده انجام گرفته و سپس تغییرات برای بهبود رفتار روی سازه اعمال گردیده است . نهایتا سازه ای با رفتار مناسب مودال و فرکانسهای طبیعی بالاتر از گستره ایمن حاصل گردیده است . این مقاله نتایج تحلیل المان محدود مرتبط با یک طراحی جدید سازه ای برای ماهواره ای فرضی را در مرحله طراحی مقدماتی نشان میدهد . در عین حال با تحلیل مودال سازه به فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای آن دست خواهیم یافت . این نتایج متعاقبا در آزمایش مودال برای تعیین نقاط تحریک و پاسخ قابل استفاده خواهند بود .